Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné podmienky poskytovania služieb súvisia s registráciu a následným získaním užívateľskej licencie v BazarPlus.sk. Portál prevádzkuje Ing. Miroslav Puzder - MYCONNWEB, so sídlom Bernolákova 6, 080 01 Prešov, IČO: 40407071, prostredníctvom vlastnej divízie MyConnWeb.sk.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predmetom VOP (všeobecných obchodných podmienok), je úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa a užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom.

1.2. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých služieb užívateľovi, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi poskytovateľom a užívateľom v súvislosti s poskytovaním služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom.

1.3. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi poskytovateľom a užívateľom, týkajúcich sa služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom vyššej dôležitosti alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

2. Popis Služieb

2.1. Služba „Užívateľská licencia“ je služba, ktorá užívateľovi umožňuje využívať všetky časti a moduly portálu bazarplus.sk a všetkých jeho monotématických podsystémov podľa registráciou zadefinovaného rozsahu.

2.2. Poskytovateľ poskytuje služby podľa svojich technických možností a technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na služby a poskytovaným užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

3. Definícia pojmov

3.1. Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s registráciu na získanie užívateľskej licencie v bazarplus.sk (ďalej len „Zmluva“) je zmluva, na základe ktorého si užívateľ objednáva služby poskytovateľa. Za zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako registrácia či objednávka. Návrh zmluvy (registrácie, objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o užívateľovi a službách a ich záväzné objednanie u poskytovateľa.

3.2. VOP sú tieto všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.3.Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom na základe zmluvy (registrácie, objednávky).

3.4. Cena služby (služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci služby. Cena poskytovanej služby je uvedená v cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť služby alebo službu ako celok užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky aj bezplatne.

3.5. Cenník je zoznam cien za jednotlivé Služby poskytované poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady ceny, údaj o tom, ako si užívateľ môže vyžiadať informácie o prípadných zľavách z ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pokiaľ sa služba neposkytuje podľa bodu 3.4, druhá veta bezplatne.

3.6.Aktivácia služby označuje taký úkon poskytovateľa, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu služby prostredníctvom siete Internet, a ktorý umožní užívateľovi reálne využívanie služby.

3.7.Doba poskytovania služby (služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti zmluvy, do dňa jej zániku.

3.8.Dočasné prerušenie poskytovania služby je úkon poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní užívateľovi využívanie služby za podmienok ustanovených týmito VOP.

3.9.Online zákaznícke centrum označuje centrum zákaznickej starostlivosti, ktoré voči každému užívateľovi uplatňuje všetky požiadavky a oznámenia poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním služby, poskytuje užívateľovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania.

4. Uzavretie zmluvy, predmet zmluvy

4.1. Každý záujemca o služby má právo na uzavretie zmluvy s poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

4.2. Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny služby na základe preddavkovej faktúry vystavenej poskytovateľom, pokiaľ sa služba neposkytuje bezplatne.

4.3. Predmetom zmluvy na strane poskytovateľa je jeho záväzok poskytnúť prístup ku všetkým plateným aj neplateným službám portálu bazarplus.sk a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu užívateľovi za podmienok uvedených v zmluve a týchto VOP.

4.4. Predmetom zmluvy na strane užívateľa je jeho záväzok platiť cenu za objednané služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa zmluvy a týchto VOP.

4.5.Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú VOP a cenník.

5. Obsah služby „Užívateľská licencia“, práva a povinnosti poskytovateľa

5.1.Poskytovateľ umožní užívateľovi využiť priestor portálu bazarplus.sk a všetkých jeho podsystémov, a taktiež programové vybavenie na ich prevádzku v rozsahu uvedenom v zmluve. Server poskytovateľa je umiestnený v priestoroch iného zmluvného partnera.

5.2.V súvislosti s poskytovaním služby je poskytovateľ povinný najmä:

a) zabezpečovať funkčnosť portálu;

b) pravidelne ho aktualizovať;

c) vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie možných výpadkov v poskytovaní služby;

d) vykonávať plánované preventívne odpojenie poskytovanej služby s cieľom kontroly, údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia serveru (ďalej len „odstávka služby“);

e) vopred informovať o plánovanej odstávke služby na svojej webovej stránke, prípadne e-mailom alebo inou vhodnou formou upovedomiť o tom dotknutých užívateľov;

f) plniť ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy a z týchto VOP;

g) oznámiť užívateľovi bez zbytočného odkladu – najmenej však 24 hodín vopred - prípadné obmedzenia, prerušenia alebo zmeny v poskytovaní služby alebo opatrenia prevádzkované v sieti Internet a na zariadeniach poskytovateľa alebo tretej osoby, ktoré môžu ovplyvniť poskytovanie služby;

5.3. V súvislosti s poskytovaním služby je poskytovateľ oprávnený najmä:

a) dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť poskytovanie služby, pokiaľ užívateľ porušil povinnosti podľa zmluvy alebo týchto VOP, najmä nezaplatil dojednanú cenu v lehote jej splatnosti alebo porušil povinnosti podľa čl. 7, bodu 7.2. týchto VOP, až do času, kým nebude užívateľom vykonaná náprava;

b) odstrániť zo svojich zariadení všetky dáta týkajúce sa užívateľa, pokiaľ užívateľ opakovane alebo závažným spôsobom porušil svoje povinnosti podľa zmluvy alebo týchto VOP;

c) zaviesť dodatočné spôsoby ochrany služby, ak je to potrebné z dôvodu zvýšenia jej ochrany alebo z dôvodu ochrany užívateľa, pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné finančné náklady na strane užívateľa alebo pokiaľ užívateľ s týmito dodatočnými nákladmi súhlasil alebo o zavedenie dodatočného spôsobu ochrany služby požiadal;

d) zmeniť časové obdobie, za ktoré bude pravidelne vystavovať faktúry (daňový doklad) užívateľovi (ďalej len „zúčtovacie obdobie“);

e) vyfakturovať dodatočne tie položky služby, ktoré z technických príčin alebo z dôvodu dodatočnej objednávky užívateľa nebolo možné zahrnúť do faktúry vystavenej za obdobie, v ktorom boli poskytnuté;

f) informovať užívateľa o produktoch týkajúcich sa služby a iných aktivitách poskytovateľa e-mailom alebo iným vhodným spôsobom; takáto informácia sa nepovažuje za nevyžiadanú poštu (spam);

g) jednostranne obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu služby, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní služby;

h) v odôvodnených prípadoch, najmä pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, opravách na technických zariadenia, prostredníctvom ktorých sa služba poskytuje alebo z dôvodu výpadku elektrickej energie, krízových situácií, teroristického útoku, epidémií bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby, avšak iba na nevyhnutnú dobu;

i) odmietnuť poskytnutie služby užívateľovi, pokiaľ mu už predtým bolo poskytovanie služby dočasne pozastavené alebo poskytovateľ alebo iný poskytovateľ, podnikajúci v tom istom odbore odstúpil od zmluvy pre opakované alebo závažné neplnenie povinností užívateľom.

6. Práva a povinnosti užívateľa, využívanie dojednaných služieb

6.1. Užívateľ je oprávnený najmä:

a) využívať služby poskytované poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným užívateľom alebo treťou osobou alebo poskytovateľom;

b) žiadať vrátenie pomernej časti ceny za dobu neposkytovania služby v prípade zavinenia poskytovateľom, o vrátenie ktorej užívateľ požiada poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania služby;

c) obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na zákaznícke centrum,

d) sprostredkovať poskytovania služby tretím osobám iba na základe osobitnej písomnej dohody s poskytovateľom;

e) na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu služieb poskytovaných poskytovateľom a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;

6.2. Užívateľ je povinný najmä:

a) na portál poskytovateľa neodosielať a neumiestňovať dáta s takouto špecifikáciou:

i. erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.);

ii. obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie;

iii. dáta porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;

iv. dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.

b) platiť cenu za poskytnutú službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním služieb podľa zmluvy a cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;

c) neposkytovať alebo ani neposkytnúť služby poskytnuté poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa;

d) oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu :

i. zmeny kontaktných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa akejkoľvek zmeny;

ii. všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny;

iii. bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi všetky užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služieb poskytovateľom;

e) nevyužívať služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších užívateľov poskytovateľa pri využívaní týchto služieb, či inak neprimerane obmedzoval poskytovateľa;

g) využívať služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, zmluvou, a prípadnými pokynmi a návodmi poskytovateľa.

6.3. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.

7. Zmena služby

7.1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie služby, pokiaľ sa nejedná o jednorázovú službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické alebo právne prekážky a pokiaľ má užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči poskytovateľovi.

7.2. Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia zmluvy alebo objednávky môžu byť vykonané novou objednávkou prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa alebo písomnou formou.

7.3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a cenníka. Dohoda o zmene cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia služby za účinnosti zmeneného cenníka služby a VOP. Zmena VOP musí byť užívateľovi oznámená písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. So zmenou cenníka musí byť užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia ceny a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky užívateľa, uvedenej pri uzatváraní zmluvy. Zníženie ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke poskytovateľa.

7.4. Zmena VOP alebo cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré užívateľ uviedol v užívateľskom rozhraní služby.

7.5. V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo cenníka služby, má právo odstúpiť od zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo cenníka. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

8. Trvanie a zánik zmluvy

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

8.2 Zmluva zaniká:

a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

b) písomnou dohodou zmluvných strán,

c) odstúpením od zmluvy,

d) výpoveďou,

e) zánikom poskytovateľa alebo užívateľa bez právneho nástupcu.

8.3. Užívateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade:

a)zmien zmluvných podmienok podľa čl. 7., bod 7.5. VOP v lehote tam uvedenej,

b) ak poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje služby podľa zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu služby po čas dlhší ako 0,4% v príslušnom zúčtovacom období;

c) ak Poskytovateľ opakovane neodstráni reklamovanú závadu služby v určenom čase.

8.4. Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že:

a) sa identifikačné údaje uvedené užívateľom v zmluve alebo objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov poskytovateľovi;

b) užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak užívateľ vstúpil do likvidácie,

c) Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 6, odseku 6.2 písm. a) až c) alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP;

d) Užívateľ neuhradí cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytovateľ na jej úhradu poskytol.

8.5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení poskytovateľa od zmluvy z dôvodu porušenia čl. 6, bod 6.2, písm. a), b) a f) VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail).


8.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

8.7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

8.8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

8.9.Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v zmluve (objednávke) alebo v identifikačných údajoch administrátorského rozhrania služby.

9. Cena za službu a platobné podmienky

9.1. Ceny za poskytovanú službu sú účtované užívateľovi podľa platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je uverejnený na webovej stránke poskytovateľa v akejkoľvek forme. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému užívateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť služieb alebo všetky služby po určité časové obdobie bezplatne. Na bezplatné poskytnutie služieb nemá žiaden užívateľ právny nárok.

9.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť užívateľovi každé zvýšenie ceny, a to v zmysle bodu 7.3. VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke poskytovateľa podľa bodu 7.4. týchto VOP.

9.3. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté inak. poskytovateľ je oprávnený poskytnúť užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.

9.4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok, dva roky, ...).

9.5. Splatnosť faktúry je 10 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

9.6. Účastník je povinný uhradiť všetky platby za službu bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet poskytovateľa, inak je užívateľ v omeškaní.

9.7. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi vo výške 0,1 % z ceny služby za každý začatý deň omeškania.

9.8. Užívateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak službu využívali iné osoby ako užívateľ. V prípade neoprávneného využívania služby inými osobami ako užívateľ, je užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania služby poskytovateľom na základe oznámenia užívateľa o zneužití služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie služby bez zbytočného odkladu po oznámení.

10. Reklamačný poriadok

10.1. Účastník je oprávnený podať reklamáciu:

a)na správnosť úhrady v prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že poskytovateľ nevystavil faktúru za službu v súlade so zmluvou a cenníkom,

b)týkajúcu sa kvality poskytnutej služby.

10.2. Právo užívateľa uplatniť reklamáciu podľa bodu 10.1. týchto VOP musí užívateľ uplatniť v 30-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká.

10.3. Reklamáciu podľa bodu 10.1. týchto VOP musí užívateľ uplatniť

a) písomne na adrese poskytovateľa,

b) telefonicky, alebo

c) e-mailom.

Konkrétne kontaktné údaje na poskytovateľa sú uverejnené na jeho webovej stránke.

Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky poskytovateľom zaznamenané
informácie o konaní užívateľa, najmä informácie o počte a časoch vstupov do
používateľského účtu (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú používateľ použil pre vstup do používateľského účtu, sú výlučným majetkom spoločnosti a spoločnosť má právo s nimi nakladať vo vzťahu k tretím osobám.

10.4. V reklamácii musí užívateľ uviesť svoje identifikačné údaje a jasné opísanie predmetu reklamácie s časovým vymedzením, kedy podľa užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. V prípade reklamácie správnosti úhrady za poskytnutú službu musí užívateľ uviesť aj fakturačné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

10.5. Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje užívateľa povinnosti uhradiť faktúru do dňa jej splatnosti.

10.6. V prípade uznania reklamácie Poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú Cenu za Službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do zaplatenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne s užívateľom predĺženie preplateného obdobia poskytovania Služby.

10.7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť svoju zodpovednosť a neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby spôsobili

a) okolnosti vylučujúce zodpovednosť t.j. také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa a pod.. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva

b) neodborné alebo neoprávnené zásahy užívateľa do nastavení služieb alebo inými tretími osobami, ktorým užívateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojim nedbanlivostným konaním, takýto zásah.

11. Zhromažďovanie informácií o užívateľoch, ochrana osobných údajov

11.1 Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

11.2. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom zmluvy alebo odoslaním elektronického formulára potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v uvedenom rozsahu (napríklad meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo) poskytuje prevádzkovateľovi BAZARPLUS.SK dobrovoľne, vzťahujú sa výlučne k nemu ako k užívateľovi, sú presné a pravdivé a dáva mu svoj súhlas na ich zhromažďovanie, uchovávanie a spracovávanie v odsúhlasenom rozsahu a na odsúhlasený účel, prípadne ak ide o objednanie platenej služby, aj na fakturačné účely. Nezaškrtnutím voľby Nezverejňovať pri inzerátoch, dáva súhlas s ich zverejnením na bazarplus.sk a to za účelom umožnenia kontaktu pre návštevníkov portálu. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich publikovaním, nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou.

11.3. V súlade s bodom 5.14 v Pravidlách inzercie, berie užívateľ na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov v uvedenom rozsahu a pre uvedený účel daný odoslaním registračného formulára alebo formulára pridávajúceho inzerát, sa považuje aj za súhlas pre inzerciaplus.sk a bytyreality.sk, ktorých prevádzkovateľ je ten istý ako prevádzkovateľ bazarplus.sk.

11.4. Užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zaslaním e-mailu na adresu info@bazarplus.sk. Takéto odvolanie súhlasu sa automaticky považuje za platné aj pre portály uvedené v bode 11.3 tohto dokumentu. Text tohto emailu musí špecifikovať o aké odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa jedná.

11.5. Treťou stranou sa rozumie každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.

11.6. Bez súhlasu dotknutej osoby sa prevádzkovateľ zaväzuje neposkytovať uchovávané osobné údaje tretím stranám a taktiež sa zaväzuje chrániť osobné údaje užívateľa a všetky dátové, databázové a poštové súbory užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením tak, ako mu to ukladá Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z..

11.7. Užívateľ ako fyzická osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

11.8. Užívateľ, ktorý poskytol prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v uvedenom rozsahu a pre uvedený účel odoslaním ktoréhokoľvek formulára tohto portálu prehlasuje, že sa oboznámil so svojími právami uvedených v tomto dokumente.

11.9. V záujme ochrany užívateľov, optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ uchováva alebo používa od inzerentov a návštevníkov niektoré informácie ako sú napr. IP adresy a cookies, ktoré však nevedú k identifikácii jednotlivca.

11.10. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku bude môcť naďalej užívať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

12. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

12.1. Komunikáciu medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).

12.2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Konfiguračné rozhranie je vždy prístupné cez WWW stránku poskytovateľa.

12.3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mail adresu, prípadne neexistujúcu e-mail adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná užívateľom.

12.4. Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii. V prípade že do 14 dní od úhrady nedôjde k označeniu faktúry v privátnej zóne služby do stavu "ZAPLATENÉ", Užívateľ musí informovať poskytovateľa o úhrade a poskytnúť informácie vedúce k úspešnej identifikácii platby (dátum úhrady, číslo účtu, banka príkazcu).


13. Spoločné ustanovenia

13.1. Práva a povinnosti užívateľa a poskytovateľa sa riadia zmluvou (objednávkou), týmito VOP a cenníkom.

13.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za službu užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet poskytovateľa.

13.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

13.4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

13.5. Vzťah zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v zmluve (objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia zmluvy pred ustanoveniami VOP.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.2. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku.

14.3. Fyzická osoba, ktorá podpisuje zmluvu za právnickú osobu ako užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník neustanovuje inak.

14.4. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky meniť.


VOP zo dňa: 19.04.2018
VOP • Pravidlá inzercie • Ochrana údajov • Kontakt
API   5
PPT   13
APT   0
PPZ   8
APZ   0
© 2024 BAZARPLUS.SK